Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
- kierunek dietetyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Komunikat nr 4

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum Naukowego, które miało się odbyć w dniach 21-22 maja 2020, będąc poświęcone tematowi: „Stan służby zdrowia, a deficyt kadr i atrakcyjność studiów medycznych – wyzwania wobec studentów i uczelni” - informuję uprzejmie wszystkich autorów zgłoszonych referatów i wszystkie osoby zainteresowane, że planowana konferencja nie odbędzie się w planowanym terminie. Wynika to nie tylko z aktualnego stanu epidemiologicznego, ale także z następowej decyzji Rektora PWSZ w Nysie o „odwołaniu wszystkich konferencji i innych wydarzeń, które były planowane w okresie do 30 czerwca”

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż nasze Sympozjum nie zostaje skasowane, lecz jedynie przeniesione na dni 20-21 maja 2022 roku.

Zostaje utrzymana niniejsza witryna Internetowa poświęcona Sympozjum. Wkrótce zamieścimy tu nasze sugestie dotyczące zakresu tematycznego, jaki jest ważny w obecnej sytuacji „świata w trakcie pandemii” i „wyłaniających się nowych tendencji w organizacji służby zdrowia, nauczania i powstających zjawisk i przemian społecznych”.

Jeśli osoby, które interesowały się uczestniczeniem w naszym Sympozjum byłyby skłonne zgłaszać już teraz propozycje zagadnień, które powinny być dyskutowane w maju roku 2022, to zapraszamy do zgłaszania takich postulatów na adres na adres: sympozjum@pwsz.nysa.pl

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak
w imieniu Komitetu  Organizacyjnego


Message No. 4

On behalf of the Organizing Committee of the International Scientific Symposium, which was to take place on May 21-22, 2020, being devoted to the topic: "The state of health care, the shortage of staff and the attractiveness of medical studies - challenges for students and universities" – I kindly inform all authors of submitted papers and all those people, who were interested that the planned conference – will not be held on time.

This results not only from the current epidemiological status, but also from the subsequent decision of the Rector of the University of Applied Sciences in Nysa to "cancel all conferences and other events that were planned until June 2020".

At the same time, we would like to kindly inform you that our Symposium is not canceled, but only transferred to May 20-21, 2022.

This Symposium website is maintained. Soon we will post here our suggestions regarding the thematic scope that is important in the current situation of the "world in a pandemic" and "emerging new trends in the organization of health care, teaching and emerging social phenomena and transformations".

If people who were interested in participating in our Symposium would be willing
submit suggestions for issues that should be discussed in May 2022, we invite them to submit such suggestions to the address: sympozjum@pwsz.nysa.pl  

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak
on behalf of the Organizing Committee


Komunikat nr 3

Wydział Nauk Medycznych i Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
oraz
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Ratownictwa PWSZ
i
Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ

które organizują w dniach 21-22 maja 2020 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe poświęcone tematowi: „Stan służby zdrowia, a deficyt kadr i atrakcyjność studiów medycznych – wyzwania wobec studentów i uczelni” potwierdza w chwili obecnej, że Sympozjum, jeśli nie wystąpią znaczne przeszkody, odbędzie się w przewidzianym terminie.

Dotychczasowe prace nad zorganizowaniem Sympozjum doprowadziły do sformułowania zarysu programu, który jest dostępny pod: http://pwsz.nysa.pl/konferencja_21_05_2019/program.pdf

Warto porównać pierwotny zakres tematów (patrz komunikat nr 1 i 2) z zarysem przewidywanych wydarzeń. Otóż, prócz zgłoszonych pojedynczych wystąpień, planujemy obecnie zorganizowanie pięciu ważnych dyskusji panelowych, a mianowicie: 1. Dyskusja na temat: „Stanu służby zdrowia w Polsce i wytycznych dotyczącymi jej reformy bądź usprawnienia”; 2. Analiza przyczyn i następstw przekonań i postaw dotyczących zakażeń korona wirusem. 3. „Wizja długoterminowej, profesjonalnej, holistycznej kariery pielęgniarek i możliwości otwierania gabinetów pielęgniarek prowadzących leczenie”; 4. „Możliwej roli personelu medycznego w oddziaływaniach wpływających na globalne zmiany klimatyczne przez promocję zwyczajów żywieniowych”; 5. Strategia organizowania nauczania pielęgniarstwa dla obcokrajowców.

Nadal przyjmujemy zapisy zarysów treści "głosu w dyskusji", przewidywanego w wyżej wymienionych tematach. Należy je wysyłać na adres sympozjum@pwsz.nysa.pl Zapisy takie umieszczamy w obrębie witryny poświęconej Sympozjum w podzbiorze dostępnym pod: http://pwsz.nysa.pl/konferencja_21_05_2019/wypowiedzi.php

Pomoc w opublikowaniu i promocji prac wygłoszonych na Sympozjum udzieli nam czasopismo Medical Science Pulse – PMWSZ – Opole. https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE
Sprawy bytowe na czas obrad Sympozjum: Uczestnicy Sympozjum przybywający na obrady w ramach programu Erasmus otrzymają odpowiednie poświadczenia uczestnictwa. Będziemy także poświadczać formularze delegacji. Apelujemy aby ewentualne noclegi załatwiać w własnym zakresie. Pomocna może być mapa Nysy, określająca lokalizację hoteli, dostępna po kliknięciu na link:
https://drive.google.com/open?id=1I-Y_rpL56pF_bEmKD4Ax808C0GFNBW6&usp=sharing
Znana restauracja zlokalizowana w centrum miasta vide: https://www.facebook.com/KazamatyNysa/

Zwracamy uwagę, iż witryna Internetową poświęconą konferencji http://konferencje.pwsz.nysa.pl/conf/3 określa wiele innych istotnych informacji o planowanej konferencji. Można się zapoznać tam także z wieloma przesłanymi streszczeniami zgłoszonych referatów i niektórymi pełnymi tekstami wystąpień.

Zapraszamy do kontaktu z Komitetem Organizacyjnym, pisząc na adres: sympozjum@pwsz.nysa.pl


Message nr 3

 Faculty of Medical Sciences and Faculty of Health Sciences and Physical Culture
and
Student`s Scientific Association of Nursing and Emergency Medical Rescue, UAS in Nysa
and
International Cooperation Office, UAS in Nysa

 

which organize on May 21-22,2020 the International Scientific Symposium on the subject: “Condition of healthcare, staff deficit and attractiveness of medical studies – challenges for students and universities", at the moment, confirms that the Symposium will take place within the indicated date, provided that there will not occur undefeated obstacles.

So far, the work on organizing the Symposium led to the formulation of the program outline, which is available at: http://pwsz.nysa.pl/konferencja_21_05_2019/program.pdf

It is worth comparing the original scope of topics (see Communication No. 1 and 2) with the outline of anticipated events. In addition to individual presentations, we are currently planning to organize five important panel discussions, namely: 1. Discussion on the topic: "The state of health care in Poland and our own guidelines for its reform or improvement"; 2. "Contemporary beliefs and attitudes regarding coronavirus infections"; 3. "Long-term vision of professional, holistic career of nurses and the possibility of opening the offices of nurses providing treatment"; 4. "The possible role of medical personnel in influencing global climate change by promoting dietary habits"; 5. "Strategy for organizing nursing teaching for foreigners".

We still accept written formulations of the content of the "voice in discussion" envisaged in the above-mentioned topics. They should be sent to sympozjum@pwsz.nysa.pl. These entries are placed on the Symposium site in the subset available at: http://pwsz.nysa.pl/konferencja_21_05_2019/wypowiedzi.php

The journal: Medical Science Pulse - PMWSZ - Opole will help us to publish and promote the works presented at the Symposium. https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE
Living matters during the conference: Symposium participants coming to the meetings under the Erasmus program will receive appropriate certificates of participation. We will also certify delegation forms. We urge you to arrange any accommodation on your own. A map of Nysa, determining the location of hotels, can be helpful by clicking on the link: https://drive.google.com/open?id=1I-Y_rpL56pF_bEmKD4Ax808C0GFNBW6&usp=sharing

Known restaurant located in the city center see: https://www.facebook.com/KazamatyNysa/
Please note that the website dedicated to the conference http://konferencje.pwsz.nysa.pl/conf/3 provides many other important information about the planned conference. You can also read there many abstracts of submitted reports and some full papers.

Feel free to contact the Organizing Committee by writing to the following address: sympozjum@pwsz.nysa.pl


Komunikat nr 2

Wydział Nauk Medycznych i Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
oraz
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Ratownictwa PWSZ
i
Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ

organizuje w dniach 21-22 maja 2020 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe poświęcone tematowi:

„Stan służby zdrowia, a deficyt kadr i atrakcyjność studiów medycznych – wyzwania wobec studentów i uczelni”

Obrady będą połączone z aktywnością uczestników „International Week – Erasmus”.

Zapraszamy do kontaktu z Komitetem Organizacyjnym, pisząc na adres: sympozjum@pwsz.nysa.pl

Dotychczasowe  prace nad zorganizowaniem Sympozjum doprowadziły do sformułowania zarysu programu, który jest dostępny pod: http://pwsz.nysa.pl/konferencja_21_05_2019/program.pdf

Warto porównać pierwotny zakres tematów (patrz komunikat nr 1) z zarysem przewidywanych wydarzeń.

Otóż, prócz zgłoszonych pojedynczych wystąpień, planujemy obecnie zorganizowanie trzech ważnych dyskusji panelowych, a mianowicie: 1. Dyskusja  na temat: „Stanu służby zdrowia w Polsce i autorskimi wytycznymi dotyczącymi jej reformy bądź usprawnienia”; 2. „Wizji długoterminowej, profesjonalnej, holistycznej kariery pielęgniarek i możliwości otwierania gabinetów pielęgniarek prowadzących  leczenie”; 3. „Możliwej roli personelu medycznego w oddziaływaniach wpływających na globalne zmiany klimatyczne przez promocję zwyczajów żywieniowych”.

Planujemy, iż dyskusjom tym będzie się przysłuchiwać  wiele zaproszonych osób, które będą miały możność zabrania głosu. Językami obrad Sympozjum będą polski i angielski.    

Nadal jest możliwe jeszcze zgłaszanie referatów, ukierunkowanych na tematykę określoną w Komunikacie nr 1. Streszczenia proponowanych referaty można zgłaszać  do dnia 1.02.2020, wysyłając je na adres   sympozjum@pwsz.nysa.pl  Prosimy dokonywać także zgłoszenia uczestnictwa poprzez formularz dostępny pod: https://forms.gle/6xdpVMTtSLbrFzc88

Planowane jest wydanie przez Oficynę Wydawniczą PWSZ w Nysie monografii, zawierającej referaty zgłoszone do wygłoszenia. Pomoc w opublikowaniu i  promocji prac wygłoszonych na Sympozjum udzieli nam także czasopismo Medical Science Pulse – PMWSZ – Opole. https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Sprawy bytowe na czas obrad Sympozjum: Uczestnicy Sympozjum przybywający na obrady w ramach programu Erasmus otrzymają odpowiednie poświadczenia uczestnictwa. Będziemy także poświadczać formularze delegacji.  Apelujemy aby ewentualne noclegi załatwiać w własnym zakresie. Pomocna może być mapa Nysy, określająca lokalizację hoteli, dostępna po kliknięciu na link: https://drive.google.com/open?id=1I-EY_rpL56pF_bEmKD4Ax808C0GFNBW6&usp=sharingZnana restauracja zlokalizowana w centrum miasta vide: https://www.facebook.com/KazamatyNysa/

Zwracamy uwagę, iż witryna Internetową  poświęconą  konferencji ( http://konferencje.pwsz.nysa.pl/conf/3 )  określa wiele innych  istotnych informacji o planowanej konferencji. Można się zapoznać tam także  z wieloma przesłanymi streszczeniami zgłoszonych referatów i niektórymi pełnymi tekstami  wystąpień.

Strona poświęcona Konferencji


Message nr 2

Faculty of Medical Sciences and Faculty of Health Sciences and Physical Culture
and
Student`s Scientific Association of Nursing and Emergency Medical Rescue, UAS in Nysa
and
International Cooperation Office, UAS in Nysa

Organize on 21-22.05.2020 International Scientific Symposium on subject “Condition of healthcare, staff deficit and attractiveness of medical studies – challenges for students and universities".

The proceedings will be combined with the activity of the participants of "International Week - Erasmus".

Feel free to contact the Organizing Committee by writing to the following address: sympozjum@pwsz.nysa.pl

So far,  the work on organizing the Symposium led to the formulation of the program outline, which is available at: http://pwsz.nysa.pl/konferencja_21_05_2019/program.pdf

It is worth comparing the original scope of topics (see Communication No. 1) with the outline of anticipated events.

In addition to individual presentations, we are currently planning to organize three important panel discussions, namely: 1. Discussion on the topic: "The state of health care in Poland and our own  guidelines for its reform or improvement"; 2. "Long-term vision of professional, holistic career of nurses and the possibility of opening the offices of nurses providing treatment."; 3. "The possible role of medical personnel in influencing global climate change by promoting dietary habits."

The languages ​​of the Symposium will be Polish and English.

We plan that these discussions will be listened by many invited people, who will have also the opportunity to express their own point of view. 

It is still possible to submit papers focused on the subject, specified in Communication No. 1. Abstracts  of the proposed papers can be submitted by February 1, 2020, by sending them to sympozjum@pwsz.nysa.pl . Please also register your participation via the form available at:  https://forms.gle/6xdpVMTtSLbrFzc88  

It is planned that the Publishing Office of UAS in Nysa will issue a monograph containing the submitted papers. The journal:  Medical Science Pulse - PMWSZ - Opole will also help us to publish and promote the works presented at the Symposium. https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Living matters during the conference: Symposium participants coming to the meetings under the Erasmus program will receive appropriate certificates of participation. We will also certify delegation forms. We urge you to arrange any accommodation on your own. A map of Nysa, determining the location of hotels, can be helpful by clicking on the link: https://drive.google.com/open?id=1I-EY_rpL56pF_bEmKD4Ax808C0GFNBW6&usp=sharing . Known restaurant located in the city center  see: https://www.facebook.com/KazamatyNysa/

Please note that the website is dedicated to the conference ( http://konferencje.pwsz.nysa.pl/conf/3 ) provides many other important information about the planned conference. You can also read there many abstracts of submitted reports and some full papers. 


Komunikat nr 1

Wydział Nauk Medycznych i Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
oraz
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Ratownictwa PWSZ
i
Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ

organizuje w dniach 21-22 maja 2020 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe poświęcone tematowi:

„Stan służby zdrowia, a deficyt kadr i atrakcyjność studiów medycznych – wyzwania wobec studentów i uczelni”

Obrady będą połączone z aktywnością uczestników „International Week – Erasmus”.

Zapraszamy do zgłaszania referatów pisząc na adres: sympozjum@pwsz.nysa.pl

Szczegółowe dane o tej konferencji zostaną określone w osobnej witrynie.

Oczekujemy zgłoszeń referatów na temat:

 1. Poszukiwania rozwiązań i propozycji dla osób pragnących reformować służbę zdrowia, umniejszać niedobory kadrowe i podnosić atrakcyjność studiów medycznych.
 2. Sposobów zwiększania: atrakcyjności studiów z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, nauk o zdrowiu (dietetyka, kosmetologia, psychofizyczne kształtowanie człowieka) i podnoszenia jakości wykształcenia oraz umniejszenie problemu deficytu kadr medycznych.
 3. Rozwoju osobistego w kierunku rozwiniętych, zaawansowanych kompetencji pielęgniarek, ratowników i innych zawodów medycznych.
 4. Wyników pomiarów i ocen „atrakcyjności studiowania” oraz satysfakcji życiowej studentów i absolwentów studiów medycznych w Polsce i krajach europejskich.
 5. Metod angażowania studentów ku działalności naukowej, społecznej i kulturalnej oraz przykładów takich osiągnięć studenckich.
 6. Barwnych, ciekawych relacji studentów i wykładowców z pobytów i studiowania zagranicą, w ramach programu Erasmus

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe będzie obejmowało także sesje referatowe dla gości zagranicznych, uczestniczących w „International Week” i kilka sesji studenckich.

Językiem obrad „Międzynarodowego Sympozjum Naukowego” będzie język angielski. Aby nie zrazić studentów planujemy dopuścić wygłoszenie części referatów w języku polskim z symultanicznym tłumaczeniem.

Planowane jest wydanie przez Oficynę Wydawniczą PWSZ w Nysie monografii, zawierającej referaty zgłoszone do wygłoszenia. Pomoc w opublikowaniu i  promocji prac wygłoszonych na Sympozjum udzieli nam także czasopismo Medical Science Pulse – PMWSZ – Opole.

Zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania czynnego uczestnictwa przez przesłanie jednostronicowego streszczenia (nie więcej jak 250 słów, najchętniej o strukturze: 1. cel pracy, 2. metodyka, 3. wyniki, 4. wnioski). Początkowo może być ono sformułowane w języku polskim. Termin końcowy zgłaszania streszczeń: 1.02.2020, Termin zgłaszania referatów: 1.03.2020.

Streszczenia i referaty prosimy wysyłać na adres: sympozjum@pwsz.nysa.pl

Prosimy dokonać także zgłoszenia uczestnictwa poprzez formularz dostępny pod: https://forms.gle/6xdpVMTtSLbrFzc88

Strona poświęcona Konferencji


Message nr 1

21-22.05.2020 International Scientific Symposium Call for papers

“Condition of healthcare, staff deficit and attractiveness of medical studies
– challenges for students and universities"

1. Symposium Theme

International Scientific Symposium:
“Condition of healthcare, staff deficit and attractiveness of medical studies – challenges for students and universities

2. Conceptual issues 

 • Exchange of experience between people willing to reform the healthcare system, reduce staff deficit and increase the attractiveness of medical studies
 • Plan of a forum gathering work and ideas of student research groups working both in a country and abroad
 • Promotion of nursing studies and medical rescue studies 

The major topics of the symposium are the experience exchange, and proposal of innovative solutions to increase both the attractiveness of medical studies as well as the quality of education, which would consequently reduce the problem of medical staff deficit. 

3. Additional topics of the symposium 

  • Advanced competencies and personal development of nurses, medical rescuers and  other medical professions. ; Appendix 1 – submitted papers` topics from the University of Applied Sciences Nysa for Your consideration.
  • Results of measurements evaluation and assessment on “Medical studies attractiveness and life satisfaction of students and medical graduates in Poland and other European countries.(already confirmed partners: Czech Republic, Slovakia). Questionnaire- see Appendix 2.
  • Possible ways to improve the “medical studies attractiveness ” and “quality of education” (nursing, emergency medical rescue, health sciences (dietetics, cosmetology, psychophysical human development)
  • Challenges and innovations in the healthcare. Exemplary list- see Appendix 3
  • Other topics related to the health science.

 4. Organisers

 • Faculty of Medical Sciences and Faculty of Health Sciences and Physical Culture
 • Student`s Scientific Association of Nursing and Emergency Medical Rescue, UAS in Nysa
 • International Cooperation Office, UAS in Nysa 

5. Language of instruction

The language of the "International Scientific Symposium" will be English. In order not to discourage students, we plan to allow the presentation of some papers in Polish with simultaneous translation. The International Scientific Symposium will also include paper sessions for foreign guests participating in the "International Week" and several student sessions.

6. Monograph Publication

It is planned that the publishing house of PWSZ in Nysa will issue a monograph containing the presented papers. Medical Science Pulse Journal based on University of Medical Applied Sciences, Opole, https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE will also help us to publish and promote the papers presented at the Symposium.

We encourage all the interested participants to inform us about the active participation as soon as possible, by sending a one-page summary (no more than 250 words, preferably with structure: 1. aim, 2. methodology, 3. results, 4. conclusions). These abstracts will be available online at the special Symposium website before the conference.
The deadline for submitting abstracts: 1.02.2020
The deadline for submitting full papers: 1.03.2020

Abstracts to be sent on e-mail: sympozjum@pwsz.nysa.pl

Prior registration on-line with or without paper: https://forms.gle/6xdpVMTtSLbrFzc88

 

  
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018
kontakt z webmasterem:    
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK