Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

Mobilność studentów

Zasady oraz terminy rekrutacji.

Zasady realizacji wyjazdów na studentów na studia (SMS) i na praktykę (SMP)

Wyjazdy studentów na studia i praktykę w ramach programu Stypendialnego i Szkoleniowego odbywają się na takich samych zasadach jak wyjazdy programu Erasmus PLUS (zasady realizacji programu Erasmus PLUS zawarte są w Regulaminie Organizacji Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie w Rozdziale IV – Realizacja Programu Erasmus Plus; do pobrania tutaj >>). + Test OLS

Szczegółowe zasady zawarte są również w umowie zawieranej ze studentem.

Dotyczy to również całkowitego okresu uczestnictwa studenta w wymianach, włącznie z realizowaną aktualnie w ramach programów Erasmus, Erasmus+ oraz FSS, który nie może przekroczyć w sumie 12 miesięcy w trakcie obecnego realizowanego poziomu studiów.

Z tego względu studenta obowiązują dodatkowo zasady rozliczenia dotyczące programu Erasmus PLUS, co znaczy, że zobowiązany jest on przed wyjazdem złożyć, a w trakcie wyjazdu zgromadzić wymaganą dokumentację dla obydwu programów: osobno dla programu FSS i osobno dla programu Erasmus PLUS.

Różnicą w zasadach realizacji pomiędzy programem FSS a Erasmus PLUS są:

 • wysokość dofinansowania – obowiązują wyższe stawki dofinansowania niż w programie Erasmus PLUS; więcej informacji na temat zasad dofinansowania w Alokacji;
 • minimalny okres mobilności, który wynosi 3 miesiące, zarówno dla wyjazdu na studia, jak i na praktyki ( 1 miesiąc należy rozumieć jako 4 tygodnie);
 • nie ma możliwości wyjazdu na staż absolwencki.

Dodatkowe zasady w ramach programu FSS (w roku akademickim 2015/2016):

 • Pobyt studenta w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 lipca 2015 a 30 września 2016 roku;
 • Minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej (3 miesiące / 12 tygodni) odnosi się tylko do okresu studiowania/ praktyki i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego. Łączny pobyt studenta w kraju docelowym nie może przekroczyć 12 miesięcy (z uwzględnieniem ewentualnego przygotowania językowego oraz sesji egzaminacyjnych);
 • Wyjazd wymaga podjęcia w uczelni przyjmującej studiów stacjonarnych (full time), a praktyka –pracy w pełnym wymiarze godzin uzgodnionym z instytucją przyjmującą;
 • Nie dopuszcza się realizacji wyjazdu w dwóch różnych lokalizacjach (uczelniach, miastach, krajach). Jedynym odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, w której druga lokalizacja jest filią uczelni przyjmującej. Pobyt w drugiej lokalizacji powinien być uzgodniony w LA/ TA. Minimalny okres pobytu w każdej lokalizacji musi spełniać wymagania formalne (minimum 3 miesiące, a maksymalny łączny czas pobytu to jeden, ten sam, rok akademicki);
 • Uczelnia może zdecydować o połączeniu okresu studiów z okresem praktyki w wypadku, kiedy praktyka będzie realizowana pod nadzorem tej samej uczelni przyjmującej, a okres praktyki będzie następował bezpośrednio po okresie studiów (lub odwrotnie: okres studiów bezpośrednio po okresie praktyki). W przypadku takiego łączonego pobytu ogólny minimalny czas jego trwania to 3 miesiące. Taki wyjazd jest klasyfikowany jako "wyjazd na studia" (SMS) i rozliczany jest w sposób określony w uczelnianych zasadach finansowania tak, jak wyjazd na studia.
 • W procesie rekrutacji studentów na wyjazdy uczelnia weźmie pod uwagę osiągnięcia studenta (wyniki w nauce) oraz poziom znajomości języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia w instytucji przyjmującej oraz uczelniane zasady rekrutacji;
 • Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w ramach programu FSS zostanie sporządzona pisemna umowa;
 • Przekazanie dofinansowania studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy. Dofinansowanie powinno zostać wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami;
 • Każdy student wyjeżdżający w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni otrzyma Kartę Studenta Erasmusa;
 • Przy wyjazdach na praktykę uczelnia macierzysta, instytucja przyjmująca i student zakwalifikowany na praktykę powinny zapoznać się z Kartą Jakości Praktyki Erasmusa+;
 • Praktyka nie może być realizowana w:
  a) instytucjach Unii Europejskiej i instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej ( link )
  b) placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta;
  c) uczelniach nie posiadającej Katry Uczelni Erasmusa (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education)
 • Przed wyjazdem Student ma obowiązek uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium kraju odbywania wymiany;
 • Student powinien być ubezpieczony (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w instytucji partnerskiej –należy skonsultować z Uczelnią macierzystą;
 • Konieczne jest dla studenta otrzymanie z uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej wykazu zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie "Wykazu zaliczeń" (Transcript of Records/TR) / potwierdzenia zrealizowania założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej;
 • Konieczne jest dla studenta otrzymanie z uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu studenta w tej uczelni/instytucji (jeżeli do TR nie został wpisany okres pobytu);
 • Uczelnia macierzysta może zdecydować o przedłużeniu pobytu studenta na wymianie. Decyzję o przedłużeniu podejmuje uczelnia macierzysta po uzyskaniu akceptacji uczelni/ instytucji przyjmującej. Decyzja taka powinna być podjęta przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. Przedłużenie nie może wykraczać poza okres obowiązywania umowy finansowej z Operatorem Programu;
 • Potwierdzenie wypłacenia dofinansowania studentowi i prawidłowego jego wykorzystania stanowią następujące dokumenty:
  a) umowa pomiędzy uczelnią a studentem;
  b) "Porozumienie o Programie Zajęć" (LA)/ "Porozumienie o Programie praktyki" (TA);
  c) "Wykaz zaliczeń" (TR)/ potwierdzenie zrealizowania programu praktyki;
  d) dokument potwierdzający pobyt w instytucji przyjmującej określający czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu (o ile dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu nie są określone w dokumencie wymienionym w pkt. c);
  e) dokumenty potwierdzające wypłatę dofinansowania dla studenta – wyciągi z rachunku bankowego, kopie przelewów bankowych lub potwierdzenia odbioru kwot w gotówce;
  f) wypełnione przez studenta ankiety ewaluacyjne ex-ante i ex-post.
  g) inne wymogi związane z zaliczeniem wyjazdu jako wyjazdu Erasmus+ z grantem "0":
  - odrębna aplikacja on-line
  - odrębna umowa,
  - przystąpienie do testu językowego OLS przed i po mobilności,
  - odrębna Karta Rekrutacyjna,
  - odrębny Learning Agreement / Training Agreement,
  - odrębny Transcript of Records / Grade Chart,
  - odrębny Confirmation Letter
  - odrębna ankieta on-line po ukończeniu mobilności,
  - sprawozdanie od studenta po ukończeniu mobilności,
  h) W ramach programu FSS istnieje możliwość przedłużenia pobytu na wniosek studenta. Przedłużenie odbywa się na zasadach identycznych, jak w programie Erasmus+ i możliwe jest tylko po uzgodnieniu z Uczelnią Macierzystą i Przyjmującą oraz przy dostępności wolnych funduszy z dofinansowania.
 • Przed wyjazdem i po powrocie z instytucji przyjmującej student jest zobowiązany wypełnić ankietę ewaluacyjną dostępną na stronie internetowej.
 • Wypełnienie ankiety jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu.

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK