Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

Mobilność pracowników

Zasady oraz terminy rekrutacji.

Zasady realizacji wyjazdów pracowników (ST)

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Stypendialnego i Szkoleniowego odbywają się na takich samych zasadach jak wyjazdy programu Erasmus PLUS (zasady realizacji programu Erasmus PLUS zawarte są w Regulaminie Organizacji Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie w Rozdziale IV – Realizacja Programu Erasmus Plus; do pobrania tutaj >>).

Szczegółowe zasady zawarte są również w umowie zawieranej z pracownikiem.

Z tego względu pracownika obowiązują dodatkowo zasady rozliczenia dotyczące programu Erasmus PLUS, co znaczy, że zobowiązany jest on przed wyjazdem złożyć, a w trakcie wyjazdu zgromadzić wymaganą dokumentację dla obydwu programów: osobno dla programu FSS i osobno dla programu Erasmus PLUS.

Różnicą w zasadach realizacji pomiędzy programem FSS a Erasmus PLUS dotyczy w szczególności:

 • wysokość dofinansowania – obowiązują wyższe stawki dofinansowania niż w programie Erasmus PLUS; więcej informacji na temat zasad dofinansowania w Alokacji;

Dodatkowe zasady w ramach programu FSS (w roku akademickim 2015/2016):

 • Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 lipca 2015 a 30 września 2016 roku;
 • Pobyt nauczyciela akademickiego na wyjeździe typu STA oraz pobyt pracownika na wyjeździe typu STT powinien trwać od 1 dnia do 6 tygodni;
 • Udział w szkoleniach językowych, seminariach, warsztatach czy konferencjach z elementami szkolenia nie powinien stanowić większości realizowanych szkoleń. Ewentualna akceptacja takiej formy szkoleń powinna wynikać ze strategii doskonalenia kwalifikacji pracowników instytucji wysyłającej.
 • Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni zostanie sporządzona pisemna umowa;
 • Przekazanie dofinansowania pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Dofinansowanie powinno być wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.
 • Przed wyjazdem pracownik ma obowiązek uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium kraju odbywania wymiany;
 • Pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w instytucji partnerskiej –należy skonsultować z Uczelnią macierzystą;
 • Konieczne jest dla pracownika jest otrzymanie z uczelni/instytucji przyjmującej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w tej uczelni/instytucji i zrealizowaniu celu wyjazdu.
 • Potwierdzenie prawidłowego wykorzystania i wypłacenia dofinansowania pracownikowi przez uczelnię stanowią następujące dokumenty:
  a) umowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem;
  b) "Indywidualny program nauczania" w przypadku wymiany w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i/lub "Indywidualny program szkolenia" w przypadku wymiany w celach szkoleniowych;
  c) dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej określający czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych (dotyczy wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) lub dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia (dotyczy wyjazdu w celach szkoleniowych);
  d) dokumenty potwierdzające wypłatę dofinansowania dla pracownika – wyciągi z rachunku bankowego, kopie przelewów bankowych lub potwierdzenia odbioru kwot w gotówce;
  e) wypełnione przez pracownika ankiety ewaluacyjne ex-ante i ex-post.
  f) inne wymogi związane z zaliczeniem wyjazdu jako wyjazdu Erasmus+ z grantem "0":
  - odrębna aplikacja on-line
  - odrębna umowa,
  - odrębny Individual Teaching Programme / Individual Training Programme,
  - odrębny Confirmation Letter
  - odrębna ankieta on-line po ukończeniu mobilności,
  - sprawozdanie po ukończeniu mobilności,
  - wniosek o delegację
 • Przed wyjazdem i po powrocie z instytucji przyjmującej pracownik jest zobowiązany wypełnić ankietę ewaluacyjną dostępną na stronie internetowej >>
 • Wypełnienie ankiety jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu.

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK