Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wymogi dotyczące pracy dyplomowej

 1. Zaliczenie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów dla danej specjalności
 2. Zaliczenie praktyki zawodowej.
 3. Wniesienie wszystkich wymaganych opłat ( opłata za zajęcia dydaktyczne, opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów).
 4. Złożenie w Dziekanacie trzech egzemplarzy pracy dyplomowej inżynierskiej oraz elektronicznej wersji zapisu tej pracy, umieszczonej na płycie CD do jednorazowego zapisu.
 5. Nośnik elektroniczny powinien być opisany.Opis zawiera imie i nazwisko studenta oraz tytuł pracy dyplomowej.
 6. Wszystkie trzy egzemplarze pracy dyplomowej należy oprawić w miękką okładkę.
 7. Jeden egzemplarz przeznaczony do celów archiwalnych musi być wydrukowany dwustronnie czcionka 12 pkt.,odstęp pojedynczy między wersami) i oprawiony w miękką okładkę z płaskim grzbietem metoda klejoną.
 8. Dwa pozostałe egzemplarze pracy dyplomowej wraz z drukami oceny pracy dostarcza się promotorowi i recenzentowi.
 9. Przed obroną pracy dyplomowej inżynierskiej student wypełnia oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie nr 4/2016 - strona internetowa Uczelni) dotyczące samodzielności wykonania pracy oraz zgodności treści zapisanej na nośniku elektronicznym z treścią zawartą w wydrukowanej wersji pracy przedstawione do obrony.
 10. Oświadczenie ,o którym mowa powyżej powinno stanowić ostatnią stronę w każdym egzemplarzu pracy dyplomowej inżynierskiej.
 11. Opłatę za wydanie dyplomu w wysokości 60 zł należy wnieść na konto Uczelni PKO BP S.A. o/Nysa studia stacjonarne 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415 , studia niestacjonarne 98 1020 3714 0000 4502 0124 6511 z dopiskiem: opłata za dyplom (dodatkowa opłata za dyplom w języku obcym 40 zł) lub na indywidualne konta studentów.
 12. Wraz z pracą dyplomową do Dziekanatu należy dostarczyć 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm bez nakrycia głowy (do dyplomu w języku obcym dodatkowe zdjęcie), dowód wpłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów oraz kartę obiegową.
Wydział Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK